STAGE INTERNATIONAL AIKIDO

KANAZAWA TAKESHI SHIHAN - 7° DAN  - INSTRUCTEUR DE L'AÏKIKAÏ DE TOKYO - HOMBU DOJO

ICI